Samodzielność – Aktywność – Mobilność

Dodatkowy miliard złotych na wsparcie osób z niepełnosprawnościami „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!”

Mieszkania dla osób z niepełnosprawnościami, mobilność, finansowanie tworzenia nowych Warsztatów Terapii Zajęciowej i Zakładów Aktywności Zawodowej, a także wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego – z tych elementów składa się pakiet dodatkowych instrumentów wsparcia pod nazwą „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!”. Na działania te w ciągu najbliższych trzech lat przeznaczone zostaną dodatkowe środki, które znajdą się w budżecie PFRON.

Dzięki nowelizacji ustawy okołobudżetowej w latach 2022-2024 na działania w ramach pakietu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” (S-A-M!) dotyczące rehabilitacji społecznej, zawodowej i leczniczej osób ze szczególnymi potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności przeznaczony zostanie dodatkowy miliard złotych. Adresatami działań będą osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

– Niezwykle cieszy fakt, że w budżecie zabezpieczone zostaną te dodatkowe, bardzo znaczące środki. To wsparcie, które pomoże rozwiązać konkretne problemy osób z niepełnosprawnościami, jak choćby kwestia dostosowanego do ich potrzeb mieszkania, sprzętu rehabilitacyjnego czy odpowiedniego transportu. Fundusz zadba o to, aby te środki trafiły tam, gdzie będą najbardziej potrzebne – dodaje prezes zarządu PFRON Krzysztof Michałkiewicz.

Środki zostaną przeznaczone na realizację czterech programów:

PROGRAM MIESZKANIE DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI
Program ma na celu zapewnienie możliwości niezależnego życia osobom z niepełnosprawnościami w stopniu znacznym, szczególnie tym wymagającym wsparcia w czynnościach życia codziennego, oraz osobom młodym opuszczającym system edukacyjny. Program składa się z trzech modułów, z których każdy realizuje inny cel:

Moduł A: Przewiduje dofinansowanie wynajmu mieszkania dla absolwentów opuszczających uczelnie lub szkoły średnie i policealne, na okres rozpoczęcia zatrudnienia w tym poszukiwania pracy.
Ze wsparcia skorzystać ma co najmniej 3 tys. absolwentów. Przewidywany koszt realizacji wsparcia to 150 mln zł w ciągu 3 lat. Operatorem wsparcia będzie samorząd powiatowy właściwy ze względu na miejscowość. Planowany termin rozpoczęcia naboru wniosków to marzec 2022 r.

Moduł B: Przewiduje dofinansowanie zamiany mieszkania obarczonego barierami architektonicznymi dla osób z dysfunkcją narządu ruchu.
W ciągu trzech lat ze wsparcia na łączną kwotę 150 mln zł ma skorzystać co najmniej 2,5 tys. osób. Tak jak w module A, operatorem wsparcia będzie samorząd powiatowy, a planowany termin rozpoczęcia naboru wniosków to marzec 2022 r.

Moduł C:Program dla organizacji pozarządowych na tworzenie mieszkań wspomaganych oraz wspomaganych społeczności mieszkaniowych dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności wymagających stałego wsparcia.

Ta forma pomocy zakłada się uruchomienie ok. 150 – 250 nowych projektów mieszkań wspomaganych i wspomaganych społeczności mieszkaniowych. W ciągu trzech lat na ten cel przeznaczone zostanie 300 mln zł. Wsparcie będzie realizowane poprzez oddziały PFRON.

PROGRAM SAMOCHODOWY
Celem tego programu będzie zaopatrzenie w specjalnie dostosowane środki transportu osoby z niepełnosprawnością w stopniu znacznym, wymagające do przemieszczania się specjalnie dostosowanego samochodu.

Moduł A:Zapewnienie osobie z niepełnosprawnością samochodu dostosowanego do jej indywidualnych potrzeb.
W ciągu trzech lat na tę formę wsparcia przeznaczone zostanie 60 mln zł. Środki będą dostępne od kwietnia 2022 r.

Moduł B:Zapewnienie mieszkańcom gmin wiejskich transportu samochodowego wraz z niezbędnym wsparciem.
Budżet na to działanie to 33 mln zł na trzy lata.

Moduł C: Dofinansowanie lub refundacja kosztów kursu lub egzaminów na prawo jazdy dla osób korzystających z zakupu samochodu w ramach modułu.
W ciągu trzech lat na ten cel przeznaczone zostanie 6,75 mln zł, a ze wsparcia skorzysta ok. 900 osób. Operatorem wsparcia będzie samorząd powiatowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby z niepełnosprawnością.

FINANSOWANIE TWORZENIA NOWYCH WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ I ZAKŁADÓW AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ
Celem programu jest zwiększenie liczby placówek aktywizujących pod kątem zawodowym osoby z najcięższą niepełnosprawnością. Planowane jest zwolnienie samorządu z partycypacji w kosztach na 3 lata (przejęcie finansowania utworzonych placówek na ten okres, zmiana przepisów).

Przewidywana liczebność grupy korzystającej ze wsparcia w ciągu trzech lat to nawet 1200 osób w przypadku warsztatów terapii zajęciowej oraz do 900 osób w przypadku zakładów aktywności zawodowej. Budżet w tym okresie to 40 mln zł dla WTZ oraz 60 mln zł dla ZAZ.

WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO, WYROBÓW MEDYCZNYCH I TECHNOLOGII ASYSTUJĄCYCH
Celem programu przewidującego współpracę Narodowego Funduszu Zdrowia, Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych i Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest zapewnienie dostępu osobom z niepełnosprawnością do potrzebnych im technologii, urządzeń i sprzętu bez konieczności ponoszenia przez nie kosztów ich zakupu poprzez zbudowanie zasobu, który dzięki mechanizmowi wypożyczania, składowania, konserwowania i modernizacji będzie mógł służyć wielu kolejnym użytkownikom. Dzięki temu zostanie zapewniona nie tylko większa dostępność tak potrzebnego sprzętu, ale również poprawi się efektywność jego wykorzystania.

Koordynatorem operacyjnym wypożyczalni będzie Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych. Budżet na wskazane działanie wyniesie 200 mln zł.